Tento dokument obsahuje úplne znenie záväzných pravidiel týkajúcich sa súťaže „ORANGE DOMA odmeňuje“.

I.

Usporiadateľom súťaže je obchodná spoločnosť COM2BIZ SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom: Lipová 4987/1, 080 01 Prešov, IČO: 47 510 960, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 33523/P, ktorá ako obchodný partner spoločnosti Orange Slovensko, a.s. sprostredkováva predaj produktov a služieb ORANGE pre koncových zákazníkov v rámci kampane ORANGE DOMA. Tieto podmienky súťaže sú uverejnené na internetových stránkach orange-doma.sk pod hypertextovým odkazom https://orange-doma.sk/podmienky-sutaze/

II.

 1. Usporiadateľ týmto vyhlasuje za nižšie uvedených podmienok súťaž „ORANGE DOMA odmeňuje“.
 2. Súťaž prebieha na neobmedzenú dobu počnúc 1. januárom 2018.
 3. Každá fyzická osoba, ktorá splní:
  1. všetky tieto podmienky:
   • pri osobnej návšteve zástupcu usporiadateľa poskytla zástupcovi usporiadateľa tieto svoje osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo v mobilnej sieti, príp. emailovú adresu;
   • udelila pracovníkovi usporiadateľa telefonický súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov;
   • udelila pracovníkovi usporiadateľa telefonický súhlas so zasielaním marketingových informácií, oznámení a ponúk o produktoch či službách spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a spracovaním svojich osobných údajov;
   • pracovníkovi usporiadateľa telefonicky poskytla informácie o telekomunikačných službách (telefón, internet, TV, apod.), ktoré využíva;

   alebo

  2. všetky tieto podmienky pri vyplňovaní kontaktného formulára „BEZPLATNÉ POSÚDENIE SLUŽIEB“, ktorý sa na internetovej stránke orange-doma.sk zobrazí po kliknutí na políčko „BEZPLATNÁ ANALÝZA SLUŽIEB“ umiestené na úvodnej stránke orange-doma.sk
   • v danom formulári vyplní všetky tieto svoje osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo v mobilnej sieti, emailovú adresu;
   • v danom formulári poskytne príslušné informácie o poskytovateľovi služieb TV, internetu a hlasových služieb, ktorých využíva a výške celkových mesačných poplatkov za tieto služby;
   • zaškrtne príslušné políčko (check-box) vedľa: „Chcem byť kontaktovaný/-á za účelom bezplatného posúdenia telekomunikačných služieb“;
   • zaškrtne príslušné políčko (check-box) vedľa: „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre účely bezplatného posúdenia telekomunikačných služieb“;
   • zaškrtne príslušné políčko (check box) vedľa: „Chcem súťažiť“;
   • zaškrtne príslušné políčko (check-box) vedľa: „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre účely súťaže“;
   • klikne na príslušné tlačidlo „ODOSLAŤ“;

  obdrží na poskytnuté telefónne číslo SMS správu s prideleným jedinečným súťažným kódom a informáciou, že bola zaradená so súťaže o ceny v hodnote 200 EUR.

 4. V prípade, že fyzická osoba splňujúca podmienky podľa čl. II ods. 3 týchto súťažných podmienok si prostredníctvom usporiadateľa objedná akékoľvek služby či produkty ORANGE ponúkané v rámci kampane ORANGE DOMA, a jej pridelený kód nebol doposiaľ vylosovaný v rámci tejto súťaže, obdrží daná fyzická osoba na poskytnuté telefónne číslo SMS správu informujúcu ju o tom, že s jej pôvodne prideleným jedinečným súťažným kódom je novo spojená možnosť vyhrať v tejto súťaži ceny v hodnote 400 EUR.
 5. Odoslaním SMS správy v zmysle čl. II ods. 3 týchto súťažných podmienok príslušnej fyzickej osobe sa príslušná fyzická osoba automaticky stáva účastníkom súťaže v zmysle týchto súťažných podmienok o ceny v hodnote 200 EUR (ďalej len „súťažiaci“). Odoslanie SMS správy v zmysle čl. II ods. 4 týchto súťažných podmienok príslušnému súťažiacemu má za následok, že daný súťažiaci má v prípade vylosovania jeho kódu namiesto 200 EUR nárok na výhru v hodnote 400 EUR.
 6. Súťaž prebieha tak, že usporiadateľ za každý kalendárny mesiac počas trvania tejto súťaže vylosuje z databázy súťažiacich vždy jedného výhercu, ktorý od usporiadateľa získa:
  1. buď výhru v hodnote 200 EUR, za predpokladu, že mu bola odoslaná iba SMS správa v zmysle čl. II ods. 3 týchto súťažných podmienok, alebo
  2. výhru v hodnote 400 EUR, za predpokladu, že mu bola odoslaná aj SMS správa v zmysle čl. II ods. 4 týchto súťažných podmienok.
 7. Losovanie je zaisťované automatizovaným počítačovým programom.
 8. Súťažiacemu nevzniká na základe vylosovania nárok na výber konkrétneho predmetu výhry podľa vlastného uváženia; iba usporiadateľ je tak oprávnený podľa svojho voľného uváženia rozhodnúť o tom, aká konkrétna vec (v príslušnej hodnote) bude súťažiacemu – výhercovi za predpokladu splnenia týchto podmienok súťaže poskytnutá. Môže sa jednať napr. o poukaz na nákup tovaru v danej hodnote u partnerov usporiadateľa, alebo aj o finančnú hotovosť, prípadne inú výhru.
 9. Do databáze súťažiacich pre účely tejto súťaže sú zaradení všetci súťažiaci, ktorí splnili príslušné podmienky v zmysle týchto podmienok. Pokiaľ však súťažiaci usporiadateľovi alebo spoločnosti Orange Slovensko, a.s kedykoľvek po zaradení do databáze súťažiacich akýmkoľvek spôsobom oznámi, že odvoláva svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely bezplatného posúdenia telekomunikačných služieb alebo pre účely tejto súťaže, prestáva byť daná osoba okamihom odhlásenia z odberu daných obchodných oznámení (informácii komerčnej komunikácie) a/alebo odvolaním súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov, súťažiacim v zmysle týchto podmienok a jeho súťažný kód tak bude z databáze súťažiacich vyradený.
 10. Losovanie výhercu za každý kalendárny mesiac počas trvania tejto súťaže sa uskutoční vždy k poslednému pracovnému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa výherca losuje (to znamená, že výherca za jún 2018 bude vylosovaný v posledný pracovný deň júla 2018, atď.).
 11. Za každý kalendárny mesiac bude vylosovaný vždy iba jeden výherca. Ktorýkoľvek súťažiaci sa môže stať výhercom súťaže iba raz; vylosovanie súťažiaceho za výhercu súťaže v jednom kalendárnom mesiaci teda vylučuje, aby mohla byť daná osoba vylosovaná/vybraná za výhercu podľa týchto súťažných podmienok za akýkoľvek ďalší kalendárny mesiac.
 12. Výsledok každého losovania bude bez zbytočného odkladu uverejnený na internetových stránkach orange-doma.sk a taktiež na sociálnych profiloch ORANGE DOMA (facebook, twitter, LinkedIn, Instagram, prípadne ďalších).
 13. O výhre budú jednotliví výhercovia informovaní taktiež formou SMS správy.
 14. Výhry budú jednotlivým výhercom odovzdávané osobne vždy v pobočke ORANGE DOMA, ktorá je najbližšia k ich bydlisku (podľa adresy jej bydliska oznámenej usporiadateľovi v zmysle čl. II. ods. 3 týchto súťažných podmienok). O mieste odovzdania výhry budú výhercovia informovaní spôsobom uvedeným v čl. II ods. 12 týchto súťažných podmienok.
 15. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry im budú odovzdané iba oproti podpísaniu príslušného preberacieho protokolu.
 16. Na výhru nie je daný žiadny právny nárok. Nebude poskytované žiadne alternatívne či náhradné plnenia.

III.

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia.
 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, upraviť alebo zrušiť podmienky súťaže či ich platnosť zmeniť alebo zrušiť (prípadne zrušiť celú súťaž), a to bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetových stránkach orange-doma.sk.
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek ukončiť.
 4. Usporiadateľ si týmto vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiacich a taktiež právo na prípadné vylúčenie ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže.
 5. Neznalosť ustanovení týchto súťažných podmienok (pravidiel) nezakladá súťažiacim nárok na reklamáciu, alebo akékoľvek iné nároky voči usporiadateľovi. Súťaž nie je hazardnou hrou.
 6. Podmienky spracúvania osobných údajov v súvislosti so súťažou „ORANGE DOMA odmeňuje“ sú uvedené na tejto webstránke.

V Prešove, dňa 1. 6. 2018

COM2BIZ SLOVENSKO, spol. s r.o.