1. Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“).
 2. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť: COM2BIZ SLOVENSKO, spol. s r.o., IČO: 47 510 960, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 33523/P
 3. Kontaktné údaje:
  • Sídlo: Lipová 4987/1, 080 01 Prešov
  • Telefón: 0850 500 123
  • Email: info@com2biz.sk
 4. Účel spracúvania osobných údajov:
  • Organizácia súťaže „ORANGE DOMA odmeňuje“ o rôzne ceny, a to pre propagačné a marketingové účely
 5. Spracúvanými osobnými údajmi pre tento účel môžu byť predovšetkým:
  • meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska a podľa okolností aj iné
  • rozsah spracúvaných osobných údajov sa však môže u jednotlivých dotknutých osôb podľa okolností prípad od prípadu líšiť; dbáme však na to, aby okruh osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, bol vždy pokiaľ možno čo najmenší
 6. Právnym základom pre tento účel spracúvania je:
  • Váš súhlas (viď čl. 6 ods. 1 a) nariadenia GDPR), a súčasne aj
  • náš oprávnený záujem (viď čl. 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR) spočívajúci v nutnosti riadneho organizovania súťaže, jej vyhodnotenia a včasného doručení výhier/cien výhercom
 7. Doba uloženia osobných údajov u prevádzkovateľa:
  • 10 rokov od získania daných osobných údajov
 8. Nemáte povinnosť nám Vaše osobné údaje poskytovať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 9. Vaše osobné údaje poskytujeme tretím subjektom (tzv. „príjemcom“) len ak je to nevyhnutné pre riadne organizovanie a vyhodnotenie súťaže a plnenie ďalších našich povinností s tým spojených (napr. včasná dodávka výhry výhercom, včasné informovanie súťažiacich o priebehu súťaže, apod.). Jedná sa o tieto kategórie príjemcov údajov:
  • obchodná spoločnosť Orange Slovensko, a.s
  • prevádzkovateľ CRM systému
  • poskytovatelia webhostingových služieb
  • poskytovatelia internetových platforiem – sociálne siete (napr. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram)
 10. Vaše osobné údaje nie sú a nebudú prenášané do tretích zemí mimo Európsky hospodársky priestor (členské státy EÚ + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) ani medzinárodným organizáciám. Všetci vyššie uvedení príjemcovia Vašich osobných údajov majú svoje sídlo na území EU.
 11. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte niekoľko práv, ktoré môžete realizovať. Jedná sa predovšetkým o:
  • právo od nás požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ďalej požadovať ich opravu alebo výmaz, alebo požadovať obmedzenie ich spracúvania;
  • právo namietať proti spracúvaniu;
  • právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov;
  • právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s právnymi predpismi;
  • tzv. „právo na prenosnosť údajov“, čo zahrnuje:
   • právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a to vo forme štruktúrovaného výstupu (napr. formou elektronického pdf súboru),
   • právo požadovať, aby sme Vaše údaje preniesli priamo inému prevádzkovateľovi podľa Vášho výberu (čo aj zrealizujeme, pokiaľ to bude technicky možné).

V Prešove, dňa 1. 6. 2018

COM2BIZ SLOVENSKO, spol. s r.o.